04 Pętla FOR

Instrukcja FOR pozwala na wielokrotne wykonanie tego samego fragmentu kodu. Instrukcja posiada 3 parametry, które są oddzielone przecinkami i podawane w nawiasach. Pierwszym parametrem jest jest wartość początkowa zadeklarowanej zmiennej (w naszym przypadku zmienna "liczPrawo" ma wartość początkową 2). Drugi parametr to warunek informujący nas jak długo ma być wykonywana pętla. Ostatni parametr to zmiana wartości zmiennej (w naszym przypadku liczPrawo++, czyli za każdym razem wartość zwiększy się o jeden).

Schemat działania pętli FOR (poniżej)


Przeanalizuj wspólnie z nauczycielem fragment poniższego kodu, w razie niejasności - zapytaj.Podłącz osiem diod LED do pinów od 2 do 9 i sprawdź działanie programu.

Zadanie 1.
Zmodyfikuj program w taki sposób aby "latający punkt" poruszał się w prawo i w lewo a podczas odbić był wydawany dźwięk z buzzera  podłączonego do pinu dziesiątego.