17 Wykresy w arkuszu LO Calc

Arkusz kalkulacyjny kojarzy nam się głównie z tabelami, które wypełnione są ciągiem liczb. Aby pomóc odbiorcy w interpretacji danych, możemy to samo przedstawić w postaci graficznej. Wtedy łatwiej dostrzeżemy tendencje, zależności, itp. Najczęściej stosowane rodzaje wykresów to: kołowe, liniowe i kolumnowe. W zależności od rodzaju danych powinniśmy stosować różne typy wykresów.

Przeczytaj w naszym podręczniku rozdział 14 (Graficzna interpretacja danych) na stronach 129-138. Informacje, które tam znajdziesz mogą okazać się pomocne nie tylko dla użytkowników arkusza Excel.

Pobierz spakowany plik wyk_cwiczenia.zip. Znajduje się w nim arkusz o nazwie wykresy.ods zapisany w formacie LibreOffice Calc. W arkuszu tym znajdziesz siedem zakładek z ćwiczeniami. Postaraj się zrobić wykresy dokładnie takie same jak na rysunkach poniżej (typ wykresu, legenda, wartości na osiach, kolorystyka itp.)

Giełda
Dodaj do arkusza wykres liniowy wartości Warszawskiego Indeksu Giełdowego w poszczególnych dniach.Wybory
Dodaj do arkusza wykres kołowy prezentujący wyniki wyborów do samorządu uczniowskiego.Matematyczne I
W kolumnie A znajdują się argumenty x (liczby od -5 do 5) w kolumnie B oblicz wartości funkcji y=1/(x2-1). Dodaj do arkusza wykres jak na rysunku 3.Matematyczne II
W kolumnie A podane są wartości kątów od -360o do 360o. Oblicz wartości funkcji w kolumnach B, C i D. Pamiętaj o tym, że miara kąta w arkuszu wyrażana jest w radianach (RADIANY=STOPNIE*Pi/180). Dodaj wykres jak na rysunku 4.Pomiary
Dokonując pomiarów w czasie wykonywania jakiś badań zapisujemy ich wyniki w tabeli. Dodaj do arkusza wykres punktowy jak na rysunku 5.Nazwiska
Jeżeli zachodzi konieczność pokazania na jednej osi wykresu stosunkowo małych i bardzo dużych liczb, to może okazać się, że te pierwsze będą niewidoczne (rysunek 6a). Musimy wtedy zastosować skalę logarytmiczną, w której każdy kolejny znacznik na osi jest pewną ilość razy większy od poprzedniego (najczęściej 10 razy). Rysunek 6b.Klasyfikacja
Gdy chcemy na wykresie pokazać dwie różne wartości znacznie różniące się od siebie możemy zastosować dwie osie pionowe. W kolumnie B arkusza podana jest średnia ocen dla poszczególnych klas (w skali od 1 do 6), w kolumnie C frekwencja podana w procentach (tabela ta jest skonstruowana w taki sposób, że za każdym razem mogą pojawiać się w niej różne wartości). Aby wykres uczynić jeszcze bardziej czytelnym, dla każdej wielkości możemy wybrać inny typ (dla ocen kolumnowy a dla frekwencji liniowy). Dodaj wykres jak na rysunku 7.Zrobione wykresy (w czasie pierwszej lekcji mogłeś nie zdążyć) zapisz na swoim dysku google.
Jeśli wykonasz te ćwiczenia to dasz sobie radę na sprawdzianie.

Pomocnik